Általános Szerződési Feltételek

Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert ​megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételek tartalmát.

1. A ​jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed ​Szavják András egyéni vállalkozó ​(a továbbiakban: Szavják András ev) által kínált Termékek közül kiválasztott árucikknek a https://www.szavjakandras.hu és a https://www,szavjakandras.hu/online weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő megrendelése alapján a vásárló és Szavják András ev. között létrejövő jogviszonyra. 

A Vállalkozás és a vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. 

A Weboldalon indított vásárlással Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és azok maradéktalanul az Ön és a Vállalkozás között létrejövő szerződés részét képezik.

 2. A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságai:  

A Weboldalon megrendelhető Termékek az Internetről letölthető vagy online élő adásként (stream) megtekinthető táncoktató filmek, melyek tartalmi összefoglalója, szereplői, hossza a Weboldalon olvashatók, az aktuális kínálatnak megfelelően.

3. A Vállakozás adatai​:  

A Vállalkozás neve (cégnév): Stúdió Life

Vállalkozó neve: Szavják András egyéni vállalkozó

Székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 226 1/1.

Nyilvántartási szám: 54255726

Adószám: 56582985-1-25

Telefonszám: 20/326-64-03

E-mail: info@szavjakandras.hu

Weboldal: www.szavjakandras.hu​

Facebook: www.facebook.com/szavjakandras.hu

4. A Termékek vételára a Weboldalon magyar forintban kerül feltüntetésre.A Termékek vételárán felül további költséget nem számítunk fel.

5. A rendelés menete, a fizetés módja és feltételei:

 1. A felhasználó a Weboldalon a “Megrendelem” gombra kattint, ezzel egy új ablakban megnyílik egy űrlap.
  1. A felhasználó az űrlapon kiválasztja a megvásárolni kívánt Terméket, vagy Termékeket. ​Online élő adásként megtekinthető film vásárlására legkésőbb az online adás tervezett kezdési időpontját megelőző 90 perccel van lehetőség​.
  1. A vásárló kitölti az űrlapot, azon feltünteti nevét, e-mail címét és számlázási adatait.
  1. A vásárló az űrlap hiánytalan kitöltése után átutalással tudja rendezni a termékek/szolgáltatás ellenértékét. A visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni.
  1. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a vásárló a megadott e-mail címére megkapja az elektronikus számlát.
  1. a) ​Letölthető film sikeres vásárlása esetén a vásárló a megadott e-mail címére megkapja a megvásárolt film link+jelszó párosát. A megkapott linkre kattintva a jelszó megadásával megtekintheti vagy letöltheti a megvásárolt Terméket.

      b) ​Online élő csoportos táncoktatás sikeres vásárlása esetén a vásárló a megadott e-mail címére az élő adás kezdetét megelőzően megkapja a csatlakozáshoz szükséges adatokat. A megkapott linkre kattintva a Zoom platformjára érkezik, ahol csatlakozhat az Online élő táncórához. ​

Kérem, hogy az e-mail címének helyességére fokozottan ügyeljen, mert amennyiben ezt tévesen adja meg, úgy a Táncoktató film megtekintéséhez szükséges linket és jelszót nem tudom Önnek megküldeni, vagy az űrlapon tévesen megadott e-mail címre küldöm. Ebben az esetben a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli, a vételár visszafizetésére vagy a link és a jelszó ismételt (másik e-mail címre történő) megküldésére nem kötelezhető. A Vállalkozót nem terheli semmilyen felelősség vagy többletkötelezettség abban az esetben sem, amennyiben a vásárló e-mail fiókjának tárhely telítettsége miatt az nem hozzáférhető.

A felhasználónak a rendelés véglegesítése előtt a megfelelő négyzet kipipálásával igazolnia kell, hogy 

 • a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, 
 • tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt, indoklás nélküli elállási jogot a teljesítés megkezdését követően elveszíti, 
 • az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul, 
 • továbbá kijelenti, hogy az Online táncórához szükséges műszaki feltételekkel, és minimum 10 megabit/másodperc letöltési sebességgel rendelkezik, és tudomásul veszi, hogy ezek hiányáért vagy akadályozottságáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

6. A teljesítés határideje:

A sikeres fizetésről történt értesülésünket követően a digitális technika által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy napon belül – online élő adásként megtekinthető film esetén az online élő táncóra kezdetét megelőzően – megküldöm Önnek a megvásárolt Termékek megtekintéséhez vagy letöltéséhez szükséges adatokat (link és szükség esetén jelszó). A teljesítés ezen e-mail megküldésével a Vállalkozó részéről befejezett. 

Letölthető Termék esetén​, a megadott linkre kattintással Ön azonnal megtekintheti vagy letöltheti a megvásárolt Terméket. 

Online élő csoportos táncoktatás esetén​, az élő adás kezdetével egyidejűleg kezdheti meg a megvásárolt Termék megtekintését a megadott linkre kattintással.

A fizetésben együttműködő oldalakon vagy a film megtekintését lehetővé tevő weboldalon felmerülő technikai problémák miatti esetleges késedelmes vagy hibás teljesítés miatt a Vállalkozót nem terheli felelősség.

7. A Vállalkozás panaszkezelési eljárása: 

A Vállalkozás célja, hogy a Weboldal felhasználóinak valamennyi igényét megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően teljesítse. 

Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van az Önt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 3. pontban meghatározott e-mail címen vagy telefonszámon, vagy a Vállalkozó székhelyére címzett postai levél útján közölheti. Tájékoztatom a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye a Vállalkozó 3. pontban meghatározott székhelye.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás​​- ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Vállakozás és a fogyasztónak minősülő megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő megrendelő számára. ​Fogyasztó:​ a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Bírósági eljárás: A fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8. A békéltető testülethez fordulás lehetősége

Amennyiben az Ön, mint fogyasztó panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület ​elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Telefon: 46/501-091

9. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti indokolás nélküli elállási jog elvesztése:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt, a fogyasztókat megillető, indoklás nélküli elállási jogot.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében, a fogyasztó elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

10. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás​:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén – vagyis, amelyek vásárlási értéke a 10.000.-Ft-ot nem haladja meg – a Vállalkozás jótállást nem vállal.

12.  Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások:

A Vállalkozás ügyfélszolgálata a 3. pontban írt elérhetőségeken érhető el.

A Vállalkozás az értékesítés sikeres lebonyolítását követően további szolgálatásokkal nem tartozik.

 1. ​A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti ​magatartási kódexe​ a Vállalkozásnak nincsen.
 1. A szerződés időtartama

A szerződés határozott időre jön létre, és a maradéktalan teljesítéssel szűnik meg.

15. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés

A Terméket jelszóval védem, a felhasználó a személyes adatai pedig megfelelő erősségű titkosítással kerülnek tárolásra. 

16. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:  

 1. A letölthető digitális adattartalom a legtöbb, általában használatos videólejátszó programmal lejátszható, de akár online is megtekinthető a szavjakandras.hu védett felületén a jelszó megadása után.
 2. Az online élő adásként megtekinthető digitális adattartalom online, élő Internet-kapcsolattal tekinthető meg a Zoom felületén a megküldött link segítségével. A sikeres lejátszáshoz szükséges sávszélesség és letöltési sebesség: 10 Mbit/s. A jelen pontban meghatározott minimális letöltési sebesség abban az esetben irányadó, ha a vásárló hálózatán egyidejűleg más letöltés, vagy egyéb, adatforgalommal járó Internet-használat nem történik; ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megadottnál nagyobb sávszélesség sem elégséges.

A sikeres lejátszáshoz szükséges, a jelen pontban leírt műszaki feltételekkel a vásárlónak kell rendelkeznie. ​A Vállalkozás nem vállal felelősséget az abból adódó esetleges hibákért, hogy a Vásárló a sikeres lejátszáshoz szükséges, a jelen pontban leírt műszaki feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok bármilyen okból akadályozottak​.

 17. Számlázási tudnivalók 

A felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a kiállított ​elektronikus számlát ​befogadja, és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított mellékletből letölti. 

Az elektronikus számla az onlineszamla.nav.gov.hu online számlázószoftver segítségével kerül kiállításra. Az elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint. 

A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó

 jogszabályokban előírt feltételeknek.

18. Szellemi tulajdon védelme

 A  Termék megvásárlásával Ön kizárólag a felvétel magáncélú felhasználására szerez jogosultságot, Vállalkozás minden egyéb jogát fenntartja. A Terméknek – részben vagy egészben – az engedélyezettől eltérő bármilyen felhasználása, így különösen annak másolása, többszörözése, terjesztése, nyilvános bemutatása, nyilvánossághoz közvetítése, feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi felhasználása tilos, ideértve a megkapott link és jelszó továbbítását, nyilvánosságra hozatalát is.

A Weboldal teljeskörű szerzői jogi védelem alatt áll, az azon található tartalom a Vállalkozó szellemi tulajdona, annak előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bárminemű felhasználása tilos.

 1. Adatvédelmi tájékoztatómat ​a www.szavjakandras.hu oldalon olvashatja. 
 • ​A Vállalkozás fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására.
 • Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződés egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. Az érvénytelennek minősülő pont helyett a vonatkozó törvényi rendelkezés alkalmazandó.

Szavják András ev.

Hatályos: 2020. december 1-től.